Showing page 1 of 1 pages of list content

 1. OsciDrop: A Versatile Deterministic Droplet Generator

  This article has 11 authors:
  1. Shun Ye
  2. Caiming Li
  3. Xu Zheng
  4. Weihang Huang
  5. Yi Tao
  6. Yanghuan Yu
  7. Limin Yang
  8. Ying Lan
  9. Liang Ma
  10. Shengtai Bian
  11. Wenbin Du
  This article has no evaluationsAppears in 2 listsLatest version